iOS programming in 2010

Jak odczytać UUID urządzenia do instalacji w trybie AdHoc

Posted: September 17th, 2010 | Author: | Filed under: Uncategorized | Comments Off on Jak odczytać UUID urządzenia do instalacji w trybie AdHoc

How to get iPad/iPhone UUID required for AdHoc installation?

1) Start iTunes and connect your iPad/iPhone. Click on device name on left navigation.
Uruchom iTUnes i podłącz iPad/iPhone. Kliknij na nazwę urzadzenia w lewym menu

2) On the Summary page for your iPhone, click on the word “Serial Number:” text
Na zakÅ‚adce Podsumowanie, kliknij tekst “Numer Seryjny”

3) The serial number should change to the word “Identifier”, followed by a long string of numbers and digits
Numer seryjny zmieni siÄ™ w Identyfikator (UUID) i 40 znakowy numer

4) When you press CTRL+C (Windows) or Command/AppleKey + C (Mac) and the UUID will be copied to the clipboard and can then be pasted into an YM/Email by Paste command or shortcut CTRL+V (Windows) or Command/AppleKey + V (Mac)

Po naciśnięciu CTRL+C (Windows) lub Command/AppleKey + C (Mac) numer zostanie skopiowany do schowka i może być wklejony na YM lub do wiadomości Email komendą WKLEJ lub klawiszami CTRL+V (Windows) lub Command/AppleKey + V (Mac)


Comments are closed.